ภาษา : Thai Eng


ข่าวล่าสุด

ไม่มีรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ

 สถานที่ : ไม่มีสถานที่

 แหล่งที่มา : ไม่มีแหล่งที่มาหรือเครดิต

 ถ่ายรูปวันที่ : 20 เมษายน 2018, 19:02 น.

หล่อเทียน

วันที่ 19 กรกฎาคม ถวายผ้าอาบน้ามฝน และร่วมหล่อเทียนพรรษา

โพสต์เมื่อ 20 เมษายน 2018, 19:02 น.  |  1 ปี ที่แล้ว  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

แหล่งที่มา : Thai Buddhist Lifestyle

สถานที่ : ไม่มีสถานที่


ศาสนพิธี

ไม่มีรูปภาพ
ไม่มีรูปภาพ
ไม่มีรูปภาพ

กุศลพิธี

กุศลพิธี

 กุศลพิธี เป็นเรื่องพิธีกรรมต่าง ๆ อันเกี่ยวด้วยการอบรม ความดีงามทางพระพุทธ ศาสนาเฉพาะตัวบุคคล คือ เรื่องสร้างความดีแก่ตนทางพระพุทธศาสนา ตามพิธีนั่นเอง ซึ่งพิธี จะกล่าวต่อไปนี้ จะนำกุศลพิธีในทางพุทธบริษัทพึงปฏิบัติในเบื้องต้น มีเพียง ๓ เรื่อง คือ

1. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

2. พิธีในวันสำคัญทางศาสนา

3.พิธีรักษาอุโบสถศีล

ไม่มีรูปภาพ
ไม่มีรูปภาพ

บุญพิธี

บุญพิธี

บุญพิธี ได้แก่ พิธีทำบุญตามประเพณี ของพุทธศาสนิกชน ในครอบครัว เป็นประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของคนไทยทั่วไป ส่วนมาก เป็นเรื่องฉลอง งานสิริมงคล งานตาย ในเรื่องเหล่านี้นิยมทำบุญทางพระพุทธศาสนา เช่น ทำบุญเลี้ยงพระและ ตักบาตร เป็นต้น เพราะประเพณีนิยมดังนี้

จึงเกิดมีพิธีกรรม ที่จะต้องปฏิบัติขึ้นและถือสืบเนื่อง ๆ ต่อๆกันมาตั้งแต่โบราณกาล ฉะนั้น ในเรื่องพิธีทำบุญ หรือเรียกว่า บุญพิธี จึงเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษา อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งจะนำมากล่าวในที่นี้นี้ โดยแยกเป็น ๒ ประเภท คือ

1. ทำบุญงานมงคล

2. ทำบุญงานอวมงคล

 แต่ละประเภทมีความมุ่งหมายและเหตุผล ตลอดถึงระเบียบปฏิบัติพิธี แตกต่างออกไป เป็นกรณี ๆ อีกหลายอย่าง ที่สำคัญ

ไม่มีรูปภาพ
ไม่มีรูปภาพ

ทานพิธี

  ทานพิธี

พิธีถวายทานต่าง ๆ เรียกว่า ทานพิธี ในที่นี้จะกว่าเฉพาะทานพิธี นิยมบำเพ็ญกันอยู่ทั่วไป  การถวายทาน คือ การถวายวัตถุที่ควรให้เป็นทาน ในพระพุทธศาสนา เรียกวัตถุที่ควร ให้เป็นทานนี้ว่า “ทานวัตถุ”

การถวายทานนี้มีนิยม 2 อย่าง

1. ถวายเจาะจงเฉพาะรูปนั้นรูปนี้อย่างหนึ่ง เรียกว่า ปาฏิบุคลิกทาน

2. ถวายไม่เจาะจงรูปใด มอบเป็นของกลางให้สงฆ์จัดเฉลี่ยกันใช้สอยเอง อีกอย่างหนึ่ง เรียกว่า สังฆทาน

ไม่มีรูปภาพ
ไม่มีรูปภาพ
ไม่มีรูปภาพ
ไม่มีรูปภาพ
ไม่มีรูปภาพ

ปกิณกะ

ปกิณกะ

ปกิณกพิธี คือ พิธีกรรมหรือสิ่งที่ควรปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมต่างๆ

(กุศลพิธี,บุญพิธี,ทานพิธี) ที่กล่าวมาข้างต้น ปกิณกพิธีมี ๕ พิธีการ คือ

1. วิธีแสดงความเคารพพระ

2. วิธีประเคนของพระ

3. วิธีทำหนังสืออาราธนาและทำใบปรารถนาถวายจตุปัจจัย

4. วิธีอารธนาศีล อาราธนาพระปริตร อาราธนาธรรม

5. วิธีกรวดน้ำคติธรรม ประจำวันผู้มีพระคุณ